ESPAIS D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Les famílies poden passar per moments i situacions que poden generar
vulnerabilitat*Tota situació personal, familiar i/o social que pot limitar el desenvolupament i benestar dels infants i adolescents.
. Quan els infants i adolescents es troben en aquestes situacions els espais d’infància i adolescència es converteixen en un recurs protector.

Què fem?

Els nostres objectius amb els infants i adolescents són els següents:

   • Realitzar accions socioeducatives per restaurar, prevenir, contenir i contextualitzar les conseqüències de les situacions.
   • Promoure la millora del seu benestar. 
   • Fomentar la inclusió a la xarxa.
   • Potenciar els factors de protecció.

 

Un cop detectada la situació de vulnerabilitat dels infants i adolescents, es realitza una valoració conjunta amb la xarxa professional, social i familiar. Es detecten les seves necessitats i es fan propostes de treball socioeducatiu a nivell individual o grupal. 

Els acompanyen i els ofereixen suport personal i social, els donen informació relacionada amb els seus interessos i amb els recursos que poden ajudar-los a millorar la seva situació. 

Les propostes de treball inclouen: 

   • Millora dels hàbits de vida saludables
   • Organització espais propis
   • Establiment rutines
   • Relacions personals  (autoconeixement)
   • Estratègies per canviar
   • Escolta activa
   • Projecció de futur (objectiu de vida)
   • Autoestima
   • Sentiment de culpa
   • Reaccions
   • Normalització de conseqüències
   • Comprensió de la realitat/ consciència
   • Emocions
   • Assessorament i orientació 
   • Acompanyament i suport
   • Modelatge
   • Contenció

 

Per realitzar aquest treball, les professionals de l’àrea es desplacen al municipi on viu l’infant o adolescent Podent-se desenvolupar als propis domicilis, als espais de relació habituals dels infants i adolescents i/o als espais propis del servei.

Paral·lelament, es dota d’estratègies i recursos a les famílies per tal que puguin afrontar i superar la situació en la que es troben. Es promou un model de
criança positiva*Educació dels infants en el context familiar basada en el respecte i el reconeixement de la individualitat i en un tracte afectiu i no violent dins un marc de normes i valors, que té com a objectiu potenciar la seguretat i l’autonomia progressiva de l’infant i contribuir al seu desenvolupament integral.
perquè les famílies adeqüin les seves respostes a les necessitats dels infants i adolescents amb diverses informacions sobre etapes de desenvolupament, hàbits i rutines, habilitats parentals i autonomia de les famílies.

L’atenció es realitza a nivell individual, familiar o grupal.

Com contactar?

Per contactar, accedeix aquí.