INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Què és i què pretén?

L’àrea d’infància i adolescència treballa amb els  infants i adolescents que viuen o han viscut situacions que poden interferir en el seu desenvolupament personal, emocional i social.

 

L’objectiu és aconseguir que els infants i adolescents rebin l’atenció adequada per a desenvolupar la seva personalitat en un context familiar i social que promocionin el seu benestar.

Com funciona?

Es detecten les situacions que poden interferir en el desenvolupament personal, emocional o social de l’infant o adolescent i es redueixen les conseqüències que es derivin d’aquestes situacions.

Es millora el seu benestar, fomentant la seva inclusió al teixit social i promovent la seva
resiliència*Capacitat de les persones per superar situacions adverses..


Es tenen en compte tres nivells bàsics: l’esfera personal, familiar i social. En els tres nivells es vol prevenir, restaurar i millorar les situacions viscudes fomentant experiències positives i enriquidores.

Què oferim?