ORÍGEN I EVOLUCIÓ

El Consorci de Benestar Social del Ripollès es va crear al desembre del 2009 i es va posar en funcionament al gener del 2010, per voluntat de tots els ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Ripollès.

 

La finalitat per la qual es va crear aquest organisme públic comarcal és la gestió i prestació de serveis socials al Ripollès. 

 

La historia del Consorci està lligada a situacions de canvi, crisi i emergència social: crisi econòmica, impacte de l’atemptat del 17A de 2017 i pandèmia covid-19.

 

Des de l’inici, el repte ha estat ser capaços i capaces de transformar aquestes situacions en oportunitats per a reflexionar, conèixer, ordenar i rendibilitzar els recursos existents. Al mateix temps ser més creatives, utilitzar metodologies molt més col·laboratives i vivencials i, treballar per a les persones amb les persones. 

Creació del Consorci

Amb anterioritat a la creació del Consorci, els Serveis Socials estaven gestionats pel Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Ripoll, prestant serveis diferenciats. L’any 2009, per voluntat política, es va decidir unificar els serveis que es prestaven a la ciutadania i va constituir el Consorci de Benestar Social del Ripollès. Es converteix en l’únic ens públic del Ripollès de gestió dels Serveis Socials Bàsics i alguns Serveis Especialitzats.

Primer Pla Estratègic

Després d’un any de funcionament, es planteja la necessitat d’establir unes línies estratègiques que donin una visió de futur del treball del Consorci.

Aquest I Pla Estratègic replanteja l’organització interna i el funcionament del Consorci envers la ciutadania, per tal de millorar l’eficiència i eficàcia.

Retallades en serveis i recursos

L’impacte de la crisi econòmica de 2008 s’evidencia en una disminució dels recursos disponibles. En concret, de les actuacions de tipus comunitari, sobretot aquelles destinades a les persones nouvingudes.

Cobertura de les necessitats bàsiques

 

Les conseqüències socioeconòmiques i de salut provocades per la crisi econòmica continuen essent la principal preocupació del Consorci. Es destinen molts esforços a la cobertura de les necessitats bàsiques. S’inicia la cooperació entre institucions i entitats socials amb la creació de la Taula d’Inclusió Social.

 

Noves metodologies i consolidació del treball col·laboratiu

 

Fem èmfasi en la introducció de noves metodologies, concretament, en el treball per objectius i per processos, que permeten avaluar la tasca del Consorci i donar compliment als drets de la ciutadania.

La col·laboració, la cooperació i la coordinació amb els i les diferents agents que intervenen en l’àmbit social a la comarca del Ripollès, es converteixen en l’ADN del Consorci.

 

Promoció del benestar emocional

 

En col·laboració amb les entitats socials, consolidem una línia de treball per tal de mantenir nivells òptims de motivació, reducció del malestar i augment de l’autoestima. La finalitat és pal·liar els efectes del deteriorament provocat per l’exposició perllongada a les situacions d’exclusió social.

 

Ampliació de la cartera de serveis i eines de planificació

Apareixen nous serveis, com el Servei d’Atenció Familiar, amb l’objectiu de fomentar les habilitats parentals, i el Servei de Teràpia Ocupacional i productes de suport, amb la finalitat d’orientar i oferir suport en temes d’accessibilitat domiciliària.

Es dissenyen diferents instruments de planificació:

Es posa en funcionament el Comitè d’ètica del Consorci.

S’inicia la interacció entre el sistema de serveis socials i el sistema de salut, amb la finalitat de millorar la qualitat de l’atenció a les persones grans.

Estudi de camp “ Nou model de convivència”

 

L’atemptat terrorista del 17A de 2017 a Barcelona i Cambrils provoca un impacte social molt important, expressat amb emocions i sentiments contradictoris. El perfil dels autors materials de l’atemptat eren de Ripoll i van trencar els estereotips habituals d’un terrorista, provocant una fractura social i posant en dubte els concepte bàsic i el model de polítiques social aplicades fins aquell moment.

Es genera molta reflexió i debat al voltant del model d’integració i de la convivència ciutadana. Comença un treball de camp amb l’objectiu de construir un nou paradigma basat en un model de convivència per a una societat diversa.

Potenciació del treball comunitari

 

Es fomenta el treball en xarxa amb la creació d’equips multidisciplinars més enllà dels límits institucionals, per tal de desplegar la intervenció comunitària amb l’objectiu de treballar per a les persones amb les persones.

S’implementa el Servei d’Atenció Integral adreçat al col·lectiu LGBT, per tal d’orientar i donar resposta a situacions de discriminació. Es crea la Taula LGBT formada per professionals, associacions i persones a títol individual que representen el col·lectiu.

Promoció de les identitats socials

 

Es millora qualitativament i quantitativament el Servei de primera Acollida a les persones nouvingudes, amb l’objectiu de garantir que totes les persones que resideixen al Ripollès tinguin un coneixement mínim per a desenvolupar-se autònomament.

S’organitzen actuacions des de les diferents plataformes participatives: Taula d’inclusió, Taula LGBT, grups de treball per a la millora de la convivència...

 

 

Reorganització interna del Consorci

La COVID-19 provoca una situació de pandèmia a nivell mundial sense precedents. Per tal de fer-hi front, el Consorci reorganitza tots els seus serveis basant-los en l’atenció centrada en les persones. És creen les àrees de: Gent Gran i diversitats funcionals, Persones adultes, Infància i adolescència, Ciutadania i Planificació Estratègica i Desenvolupament.